Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Groote Wielen advocaat

Artikel 1
De Groote Wielen advocaat (het kantoor) is als eenmanszaak opgericht door mr. Olga Diemel, gevestigd aan De Barkentijn 15, 5247 LC te Rosmalen (gemeente ’s-Hertogenbosch). Dit is geen bezoekadres, De Groote Wielen advocaat komt op afspraak bij de cliënt voor een bespreking langs dan wel er wordt afgesproken op een door het kantoor te regelen representatieve locatie.
Het kantoor staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 56116500. Het BTW-nummer van het kantoor is NL176325311B01. Het kantoor handelt (afgekort) tevens onder de naam DGW advocaat.
 
Artikel 2
De opdracht komt tot stand nadat het kantoor de opdracht schriftelijk heeft aanvaard en een opdracht-bevestiging aan de opdrachtgever heeft gezonden, dan wel wanneer een begin met de uitvoering van de opdracht is gemaakt.  In het geval door het kantoor een voorschotbetaling op de uit te voeren werkzaamheden wordt gevraagd, zal het kantoor pas gehouden zijn haar werkzaamheden uit te voeren nadat de voorschotbetaling op de kantoorrekening van De Groote Wielen advocaat is ontvangen.
 
Artikel 3
Voor de verleende juridische bijstand is de opdrachtgever -behoudens andersluidende afspraak- aan het kantoor een vergoeding verschuldigd op basis van de bestede tijd en het geldende uurtarief. De vergoeding bestaat uit een honorarium, zoals vermeld in de opdrachtbevestiging of zoals op andere wijze door het kantoor aan de opdrachtgever kenbaar is gemaakt. Dit honorarium is exclusief BTW en verschotten (bv. griffierecht, uittrekselkosten en deurwaarderskosten). Kantoorkosten zijn reeds in het honorarium inbegrepen. Het honorarium kan jaarlijks per 1 januari worden verhoogd, zonder dat daarvoor een nieuwe opdrachtbevestiging benodigd is, waarbij deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing blijven. De opdrachtgever kan op elk gewenst moment de opdracht beëindigen of intrekken, met dien verstande dat de dan inmiddels door het kantoor gemaakte kosten en bestede tijd door de opdrachtgever vergoed dienen te worden.
 
Artikel 4
De werkzaamheden en verschotten worden in beginsel maandelijks aan opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 21 dagen na de declaratiedatum. Betaling dient plaats te vinden op de kantoorrekening zoals vermeld op de declaratie. Verrekening en opschorting door de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij gebreke van tijdige betaling is het kantoor gerechtigd wettelijke rente en wettelijke buitengerechtelijke incassokosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Behoudens de Advocatenwet en de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft het kantoor het recht bij niet betaling van opeisbare declaratie(s) haar werkzaamheden op te schorten c.q. te staken, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van het kantoor leidt.
 
Artikel 5
Het kantoor heeft een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering bij HDI-Gerling Verzekeringen NV te Rotterdam, met een dekking van maximaal 1 miljoen euro per aanspraak en per contractjaar. De aansprakelijkheid van het kantoor dan wel haar advocaat is in totaliteit steeds beperkt tot de dekking en het bedrag dat in het betreffende geval onder deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het toepasselijke eigen risico. Indien gewenst kan de opdrachtgever deze polis inzien.

Artikel 6
De opdrachtgever vrijwaart het kantoor tegen alle aansprakelijkheid van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van het kantoor.

Artikel 7
Indien het kantoor bij de uitvoering van de opdracht van de hulp van derden gebruik maakt, is zij voor hun gedragingen niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet op grove schuld zijdens het kantoor. Bij de keuze van deze derden zal het kantoor de vereiste zorgvuldigheid betrachten en voor zover mogelijk met de opdrachtgever overleggen over de inschakeling van derden. Deze verplichting tot overleg geldt niet voor het inschakelen van koeriers en deurwaarders.
 
Artikel 8
Klachten van de opdrachtgever over de uitvoering van de opdracht door het kantoor worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. De klacht dient in ieder geval binnen redelijke termijn na het ontstaan van de klacht schriftelijk bij het kantoor te zijn gemeld, waarbij de klacht binnen 5 werkdagen in behandeling wordt genomen. Het kantoor hanteert een klachtenregeling, die op de website van het kantoor staat en op verzoek van de opdrachtgever direct door het kantoor wordt verstrekt.
 
Artikel 9
Het kantoor werkt zoveel mogelijk digitaal. Originele processtukken zoals vonnissen en arresten worden fysiek bewaard. De digitale en fysieke dossiergegevens worden na sluiting van het dossier 7 jaar bewaard (voor zover niet door de opdrachtgever teruggenomen) en daarna vernietigd.  

Artikel 10
Het kantoor respecteert de persoonsgegevens van haar opdrachtgever en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan het kantoor wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over een persoon zeggen, zijn persoonsgegevens. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene wiens persoonsgegevens door het kantoor worden verwerkt.

Artikel 11
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van opdrachtgever aan het kantoor die zien op het verlenen van juridische bijstand in de breedste zin des woords. De algemene voorwaarden gelden ook voor aanvullende en/of vervolgopdrachten van opdrachtgever. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk en ondubbelzinnig van de hand gewezen.
 
Artikel 12
Op de tussen het kantoor en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) alsmede deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de opdrachtgever en het kantoor worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

Rosmalen, 1 augustus 2018Klachtenregeling De Groote Wielen advocaat

Artikel 1
In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:
Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
- Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar heeft gemaakt;
- Klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.
 
Artikel 2
1. Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen De Groote Wielen advocaat en de cliënt.
2. De Groote Wielen advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform deze klachtenregeling.
 
Artikel 3
Deze klachtenregeling heeft tot doel:
a. Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b. Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c. Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
d. Medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
e. Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.
 
Artikel 4
1. Deze klachtenregeling is op de website van De Groote Wielen advocaat openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht via de algemene voorwaarden erop dat het kantoor een klachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2. De Groote Wielen advocaat heeft in de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze klachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.
 
Artikel 5
1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt deze klacht doorgeleid naar mr. Olga Diemel, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
2. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen.
4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht binnen vier weken na ontvangst van de klacht af of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
 
 Artikel 6
1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van behandeling van de klacht.
 
Artikel 7
1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact met de klager en een mogelijke oplossing.
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4. De klachtenfunctionaris houdt een klachtdossier bij.
5. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
6. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld. 

Rosmalen, 1 februari 2017